Læringssportalen psykososialberedskap.no er utarbeidet av RVTS Øst – og dekker områdene kriser, katastrofer, militært innsatspersonell, tjeneste i katastrofeområder og terror. Kriser, katastrofer og ulykker rammer enkeltpersoner, familier, grupper og noen ganger hele samfunn. Disse brå, voldsomme og uforutsigbare hendelsene kan dramatisk forandre livet til de som opplever dem, deres familier, for de som skal hjelpe og for samfunnet rundt. Noen blir rammet selv og andre bistår, enten som del av jobben sin eller som frivillig. Hjelpearbeidere jobber i situasjoner som ofte preges av kaos, utrygghet og fare. Dette innebærer utfordringer knyttet til håndtering av eget og kollegers stress både før, under og etter innsats.

Vår intensjon er at denne portalen skal være et praktisk og nyttig verktøy som gir konkret kunnskap til både rammede og hjelpere. Portalen er ment å være en verktøykasse for alle som jobber med oppfølging av kriser og katastrofer i feks kommuner, bedrifter, organisasjoner og internasjonale operasjoner. Portalen har et helsefremmende perspektiv, og bygger på kunnskapsbaserte og forebyggende intervensjoner. Appen SMART – StressMestringsAktiviteter for RobusthetsTrening inngår som et viktig element i portalen.

Portalen er delt inn i 5 temaområder, som er delvis overlappende. Under temaet «Tjeneste i katastrofeområder» omhandles forberedelse til oppdrag og sentrale utfordringer under utenlandstjeneste. Denne kunnskapen kan være like relevant for de som jobber i forsvaret eller i kommunale kriseteam. Vårt håp er at portalen skal bli et fleksibelt og dynamisk verktøy der brukerne kan hente ut kunnskap som er relevant og nyttig for dem.

RVTS Øst ønsker å rette en stor takk til alle bidragsytere for at de har valgt å dele sine erfaringer og sin kunnskap i portalen.