Mange vil oppleve at tilhelingen går saktere og det er vanskelig å se fremskritt. Livet kan føles tungt, tomt og uten mening, og dette kan oppleves krevende for rammede. Hvis hverdagen er blitt svært forandret, vil hjernen trenge tid til å omstille seg på det nye livet.

Etter den første tiden er det vanlig at nettverket trekker seg noe tilbake. Rammede kan da kjenne seg ensomme og savne støtte. Nettverket må få informasjon om at sorg og tilheling tar tid, og at rammede fortsatt har behov for hjelp.

Belinda Ekornås, spesialrådgiver RVTS Øst

Vis interesse for hvordan rammede opplever sin situasjon her og nå, og ha det som utgangspunkt for samtaler etter hendelsen. Dramatiske opplevelser vil påvirke synet på seg selv og andre, og på verdier og eksistensielle spørsmål. Dette kan være overveldende, spesielt tidlig i tilhelingsprosessen. Etter hvert blir det en mer konstruktiv prosess der verdier og meningen med livet blir tatt opp til vurdering. For rammede kan dette være viktige tema å snakke om.

Negative tanker og følelser om seg selv, andre og livet er ikke uvanlig. Dette kan føre til at rammede trekker seg tilbake, både sosialt og følelsesmessig. Grunnleggende tillit til hverdagens forutsigbarhet og trygghet forsvinner: «Når dette kunne skje, kan alt skje..»

Typiske negative tanker kan være:

  • Alt eller ingenting – ingen mellomposisjoner (alt er ødelagt/ingenting er forandret)
  • Det er ikke til å unngå, det kommer til skje igjen
  • Katastrofetanker – dette går aldri bra, tanker om ulykker og død
  • Selvbebreidende tanker – det er min skyld, jeg er et dårlig menneske

Dette er tunge tanker som gjør at det kan være vanskelig å se meningen med livet. Rammede trenger å forstå at tankene er en del av reaksjonene etter hendelsen og at de vil endre seg med tiden. Blir tankene fastlåste, kan det være en risikofaktor for depresjon og hindre bearbeidelse. Det kan være en lang prosess å få tilbake tilliten til livet.

Mange opplever likevel en større bevissthet om det som er viktig i eget liv etter voldsomme hendelser. Dette kan gi livet en annen retning og etter hvert en ny mening. Økt bevissthet om egne verdier kan føre til en tydeligere selvforståelse, og dermed en fornyet opplevelse av selvrespekt. Uansett hvordan livet er blitt forandret er enkelte ting viktigere enn andre. Rammede kan oppleve at de står for noe, at det er noe de vil ha mer av osv. Hjelpere kan gi støtte til denne prosessen, slik at rammede kan bli mer bevisst egne styrker, ressurser og engasjement.