Tegn på behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten kan være:

  • Når det foreligger sterke og akutte stressreaksjoner med symptomer på realitetsbrist.
  • Når de psykologiske ettervirkningene øker eller de forblir sterke og vedvarende utover de første tre–fem ukene. Naturlig savn og lengsel etter et dødsfall har ofte lengre varighet uten at det nødvendiggjør henvisning.
  • Dersom en etterlatt, overlevende eller pårørende endrer atferd, isolerer seg fra andre, får økende angst, depressive symptomer, økt søvnløshet, plages av invaderende minner eller fortsetter å ha sterke kroppslige symptomer utover de første tre-fire ukene etter hendelsen.
  • Alvorlige selvmordstanker.
  • Når man ønsker å være alene, trekker seg tilbake i forhold til venner, får vansker på skolen, eller får ubestemmelige kroppslige symptomer dersom berørte har en latent eller manifestert psykisk lidelse.
  • Dersom barn lever i vanskelige familiesituasjoner med omsorgssvikt og dårlig sosialt nettverk.
  • Dersom berørte tidligere har vært utsatt for alvorlige traumer eller risikosituasjoner med etterreaksjoner.
  • Dersom det oppstår nye eller forsterkede rusmiddelproblemer knyttet til hendelsen.
  • Når en etterlatt, overlevende eller pårørende ikke er i stand til å fungere i sitt daglige liv (sosialt, skole- eller yrkesmessig).

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS-2428)