Militært innsatspersonell blir jevnlig utsatt for fysiske og psykiske belastninger. Fysiske belastninger kan feks være å gå langt med tung utrustning, uten nok søvn og mat. I tillegg kan de bli eksponert for voldsomme hendelser og inntrykk fra slagmark eller åsted.

Stress utvikles i et samspill mellom biologiske, psykologiske, sosiale og miljømessige faktorer. Det betyr at graden av operativt stress varierer. I Afghanistan har feks oppdraget vært kjennetegnet av hyppige kamphandlinger med høy intensitet og fare. Studier har vist en sammenheng mellom høy grad av belastning i tjenesten og stressplager i ettertid.

Økt kroppslig spenning og årvåkenhet er blant de vanligste reaksjonene veteraner opplever de første tre-seks månedene etter hjemkomst.

Andre reaksjoner er:

  • Varhet for lyder og brå bevegelser
  • Søvnvansker
  • Irritabilitet og sinne
  • Problemer med nære relasjoner
  • Engstelse og uro
  • Unngåelse av steder og situasjoner

Veteraner kan reagere på det de opplever som trivialiteter her hjemme, siden kontrasten til nød og lidelse ute er stor. Mange opplever også å ikke bli forstått og sitter igjen med en følelse av manglende interesse for det de har opplevd.