Kommunens og nødetatenes beredskapsplaner skal være samordnet. I en kommune må også helseberedskap og annen beredskap være koordinert, kriseteamets rolle og oppgaver inkludert. Politidistrikt og ambulansetjenester dekker store geografiske områder som gjør koordinering utfordrende. Det vil være en fordel om kommuner i samme region samordner sine planverk. Dette ville forenkle samarbeidet mellom nødetater og kommuner, og gjøre det lettere for nabokommuner å bistå hverandre ved større hendelser.

Det er tradisjon å øve ledelse og koordinering på skadested, samt kommunens kriseledelse. Det er like viktig å etablere gode øvingsarenaer for kriseteamene slik at psykososial omsorg i katastrofer blir trent på en realistisk måte.

Et godt fungerende prinsipp ved EPS er å opprette et KO (kommandoplass) hvor lederne samles/sitter sammen. Her er leder EPS for henholdsvis politi og kommune og nødvendige støttefunksjoner representert.