kriseteam_kart_3D

Ved katastrofer eller større ulykker etableres vanligvis et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for å ta hånd om de som er direkte rammet av hendelsen, men er fysisk uskadde. Dette kalles også for et informasjons- og støttesenter. Figuren over viser et eksempel på hvordan EPS kan organiseres.

Politiet gjør vurderinger og tar den endelige beslutning om EPS skal opprettes, i samarbeid med kommunen hvor hendelsen skjer. Ansvaret for å opprette og drifte EPS ligger hos kommunen eller arbeidsgiver når ulykken skjer på en arbeidsplass.

I EPS kan kommune og politi ta imot, registrere, ivareta og følge opp rammede fra ulykker og katastrofer (primært fysisk uskadde). Pårørende vil også ha anledning til å samles her og kan bli gjenforent med sine. De pårørende/etterlatte som ikke kan gjenforenes med sine fordi de er skadet, savnet eller døde skal også gis nødvendig krisehjelp ved EPS. Sykehusene oppretter vanligvis egne pårørendesentre for pårørende til skadde pasienter.

I EPS får evakuerte og deres familier nødvendige helsetjenester, psykososial omsorg og informasjon. Ledelse av senteret ivaretas av kommunen, ofte sammen med politiet.

EPS er vanligvis organisert i flere samlokaliserte avdelinger:

  • Mottak og registrering
  • Senter for evakuerte
  • Senter for pårørende
  • Samtalerom
  • Informasjon
  • Vakthold/adgangskontroll

Hver avdeling i EPS har en leder med ansvar for personell og drift. For alle sentrale roller må det utpekes varamedlemmer. Hjelperne i EPS arbeider med utgangspunkt i klare instrukser og i en definert linjeorganisasjon. Oppgavene skal beskrives på tiltakskort.

I en katastrofe har politiet ansvar for mottak og registrering, informasjon, vakthold/adgangskontroll. I tillegg har de ansvar for mange akutte oppgaver. Bemanning av EPS kan derfor bli nedprioritert. Kommunen har ansvar for drift og psykososial oppfølging i EPS, men må også være forberedt på å ta ansvar for enkelte av politiets oppgaver i den innledende fasen av hendelsen. Dette kan feks være mottak og registrering. Hjelperne må være forberedt på å forholde seg til ukjente kolleger og ledere.

Den primære oppgaven til kriseteam og andre fagpersoner som gir psykososial ivaretagelse i EPS er å gi omsorg og informasjon til evakuerte og deres pårørende. En annen sentral oppgave er å bistå med gjenforening og evt formidling av dødsbudskap. Andre kommunalt ansatte har ansvar for drift av EPS.

Kriseteamet organiserer seg basert på kompetanse. Både evakuerte- og pårørendesenteret skal ha en leder/koordinator fra kriseteamet som fungerer som bindeledd mellom EPS-ledelsen og de som gir psykososial støtte. Lederen skal koordinere den psykososiale ivaretagelsen, og prioritere oppgaver og mannskapsfordeling. I takt med utviklingen av hendelsen må lederen reorganisere og omprioritere, sammen med EPS-ledelsen.