Militærtjeneste i utlandet vil påvirke både soldaten og familien. Økt bekymring og fravær av en forelder kan føre til at vante roller og væremåter snus på hodet. Det er derfor viktig å gi støtte til hele familien.

En kunnskapsoppsummering beskriver konsekvenser for familien i forbindelse med militær utenlandstjeneste (RBUP Øst og Sør, 2015). Konsekvenser av utenlandsoppholdet for den som reiste ut, den hjemmeværende partneren og barna ble undersøkt. Utfordringene som ble rapportert hyppigst var:

For militært innsatspersonell:

  • Før utreise: usikkerhet for seg og familien
  • Under utenlandstjeneste: savn etter og bekymringer for familien
  • Etter hjemkomst: problemer i parforholdet, samlivsbrudd og tilpasningsproblemer

For den hjemmeværende partneren:

  • Før utreise: bekymringer og opplevelser av uforutsigbarhet
  • Under utenlandstjenesten: følelsesmessige belastninger, behov for informasjon og kontakt med den deployerte, og utfordringer knyttet til henholdsvis barnas reaksjoner, hverdagslivet og egen deltakelse i arbeidslivet

For barna:

  • Før utreise: følelsesmessige reaksjoner, behov for forutsigbarhet
  • Under utenlandstjenesten: foreldre rapporterer i ulik grad om negative følelsesmessige reaksjoner, men her er store variasjoner – en internasjonal oversikt fant ikke forskjell i problemer blant barn av deployerte foreldre sammenliknet med barn av ikke-deployerte foreldre