Normale og instinktive reaksjoner på sterk frykt er Kjemp, Flykt og Frys (F³ – Fight, Flight og Freeze). Frykt er et viktig signal om at livet er i fare, og at handling kreves umiddelbart. Frykten kan være alt fra lett skjerpende til sterk og lammende.

Innsatspersonell læres opp til å gjenkjenne klassiske tegn på frykt og blir gjennom trening kjent med egne fryktreaksjoner. De lærer seg å håndtere disse, og å automatisere handlinger i ulike situasjoner til tross for egen redsel. Poenget er å hindre at kroppslige reaksjoner på frykt skaper handlingslammelse.

Frykt og stressreaksjoner kan bidra positivt:

  • Synet fokuseres
  • Smertefølelse reduseres
  • Lyder forsvinner eller forsterkes
  • Musklene strammes og er klare for bruk
  • Hjertet slår raskere
  • Oppmerksomheten endres og fokus økes

I en krigssone vil normalsituasjonen ofte være at stress- og fryktsystemene er koblet på. Dette er en forutsetning for å fungere og overleve, og kan sammenliknes med at «alarmen» er på. Etter hjemkomst vil det å være i alarmberedskap kunne føre til uheldige reaksjoner og utfordringer i hverdagen. Alarmen trenger å skrus av – lær mer om hvordan du kan gjøre dette under Stressmestring.