Mer enn hundre erfarne katastrofeledere kom i en studie frem til 14 egenskaper/ferdigheter som kreves for effektiv katastrofeledelse.

Katastrofeledere ble med utgangspunkt i egne erfaringer bedt om å gi eksempler på både «veldig gode» og «veldig dårlige» lederegenskaper. Deltagerne i studien ble valgt ut fra ulike nasjonaliteter og virksomheter som feks politi og andre nødetater, flyindustri, statlige organisasjoner og bedriftsledere.

De tre lederegenskapene som ble rangert høyest var:

 1. kunnskap og erfaring
 2. lytteferdigheter
 3. evne til å ta beslutninger.

Disse tre lederegenskapene er grunnleggende for effektiv katstrofeledelse. I tillegg ble også følgende egenskaper/ferdigheter rangert høyt: åpent sinnelag, evne til analyse og kritisk tenkning, problemløsningsferdigheter, samt gode kommunikasjonsevner. Nedenfor er alle de 14 lederegenskapene beskrevet, i vilkårlig rekkefølge.

 1. Evne til å koordinere
  En effektiv leder må ha evne til å skape koordinert samhandling, samhold og følelse av tilhørighet i gruppa.
 1. Beslutningsstyrke
  En effektiv leder bør være i stand til å ta de rette beslutningene underveis i hendelsen. Nøling eller motvilje mot å handle undergraver effektivt lederskap.
 1. Erfaring
  Ledere bør ha bred felterfaring. Det å kunne dra veksler på tidligere erfaringer kan være avgjørende for effektiv ledelse. I en ledergruppe med mange nye og uerfarne ledere er det viktig med systematisk trening og realistiske øvelser for å øke erfaringsnivået.
 1. Evne til å arbeide målrettet
  Effektive ledere har evne til å planlegge med utgangspunkt i kortsiktige og langsiktige mål. Lederen setter konkrete mål og utformer arbeidsoppgaver for å løse disse, samt følger opp at målsettingene blir nådd.
 1. Kommunikasjonsevne
  Effektive leder sørger for både å innhente og videreformidle viktig informasjon. De opprettholder en åpen og ærlig dialog med kolleger i komplekse og ofte uoversiktlige situasjoner.
 1. Gjør andre gode
  Effektive ledere tar imot innspill fra kolleger i beslutningsprosessen, og skaper slik en situasjon der teambeslutninger tas i fellesskap.
 1. God stressmestringskapasitet
  En effektiv leder håndterer stress godt, og klarer å være rolig, stabil og fokusert i kaotiske og stressende katastrofesituasjoner.
 1. Evne til å lytte
  Det er en forutsetning at ledere er gode og aktive lyttere, med kapasitet til å fordøye en stor mengde informasjon og ulike perspektiver. Effektive katastrofeledere har evne til å forstå, bearbeide og vurdere andres innspill.
 1. Fordomsfri
  En effektiv leder er åpen for ulike synspunkter og perspektiver. Lederen er villig til å «tenke utenfor boksen» for å vurdere løsninger på komplekse situasjoner og forstår at en hendelse kan tolkes og oppfattes på ulike måter.
 1. Ansvarlig
  En effektiv leder tar eierskap og ansvar for gjennomføringen av katastrofearbeidet og sikrer at hele arbeidsgruppen får anerkjennelse for jobben de gjør. Under selve hendelsen støtter lederen eget team, og skjermer disse fra forstyrrelser.
 1. Evne til å prioritere
  En effektiv leder må ha evne til å prioritere hvilke oppgaver som må håndteres umiddelbart, og hvilke som bør gjennomføres for å muliggjøre andre beslutninger og løsninger.
 1. Kritisk tenkning
  En leder bør ha evne til kritisk og analytisk tenkning. Dette innebærer evne til å definere, analysere og forstå den unike kompleksiteten i en krise. Ledere bør kunne analysere mulige løsninger og se både tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av hver enkelt. Dette krever gode vurderings- og visualiseringsevner.
 1. Tilpasningsdyktig
  En effektiv leder bør ha evne til å tilpasse seg og handle etter de spesifikke forhold og skiftende omstendigheter som kjennetegner en krise eller katastrofe. Dette krever fleksibilitet og tilpasningsdyktighet.
 1. Kompetent og forberedt
  Effektive kriseledere må ha grundig kunnskap om organisasjonens beredskapsplaner og planer for gjenoppretting av infrastruktur. Lederen må kjenne til funksjon, ansvar og oppgaver for alle som har en rolle i katastrofearbeidet. De må også ha kunnskap om teammedlemmenes evner, kompetanse og personlighetstrekk.