Beredskapsplanverk aktiveres for å håndtere rammede med behov for hjelp. Rådmannen beslutter om kommunens kriseledelse skal settes ved katastrofer. Kriseledelsen varsler kriseteamet. Kriseteamets beredskapsnivå vil variere, i noen kommuner brukes en uforpliktende varslingsliste, i andre kommuner har de vaktordning. I de kommuner hvor det ikke er vaktordning vil kriseteamene likevel raskest mulig bli aktivert ved katastrofer. Plan for psykososial oppfølging ved kriser og katastrofer bør beskrive hvordan også andre psykososiale støtteressurser kan aktiveres ved katastrofer.

Kriseteamets plan for psykososial oppfølging er en del av kommunens helseberedskapsplan, og beskriver teamets håndtering av kriser, ulykker og katastrofer. Kommuner, sykehus, politi, skoler, barnehager, bedrifter ol har egne beredskapsplaner. Store hendelser er utfordrende og krever utstrakt samarbeid, derfor er den en fordel at beredskapsplanene samordnes regionalt.

Flytskjema