Opplevelse av risiko bør avspeile sannsynlighet, alvorlighetsgrad og konsekvenser. Selv om terror ikke utgjør noen stor samfunnstrussel og risikoen for den enkelte er minimal, frykter likevel mange terror. De som blir engstelige kjennetegnes av

 • økt oppmerksomhet mot fare, og
 • forhøyet risikovurdering.

De har oppmerksomheten rettet mot mulige farer, og oppfatter derfor mange situasjoner som truende. Dette kan gi lite konstruktive løsninger. I motsetning til angst bidrar frykt til bedre beredskap fordi det skjerper oss i møte med reelle farer.

Terror truer vår ”illusjon av usårbarhet” og vår samfunnsdeltagelse kan blir redusert.

Lars Weisæth, terrorforsker

Terrortrusler og –handlinger mestres godt når situasjonen er:

 • Begripelig
 • Håndterbar
 • Meningsfull

Når disse mestringsbetingelsene ikke tilstede øker sårbarheten for terror.

Begripelig:
En forutsetning for å mestre psykiske reaksjoner på terror er å forstå terrorens metode og mål. Terroristene ønsker at vi skal la oss dominere av frykt eller sinne. Enten ved at vi kjenner oss redde og bruker strategier som underkastelse, tilbaketrekning eller flukt, eller at vi reagerer med voldsomme mottiltak. De fleste misliker å se seg selv som passivt offer for fare, og ønsker å gjøre noe aktivt. Det er mer beskyttende å føle seg som en deltaker i en konflikt, enn som tilskuer.

Håndterbar:
Ytre fare gjør at vi søker samhold. En sterk gruppefølelse kan oppstå, og motstandskraften øker. Lagbygging og styrking av «vi-følelse» er viktig. For å gjøre situasjonen håndterbar, må vi ha:

 • relevante beredskapstiltak
 • tillit til egen ledelse
 • kompetanse innen området
 • sterk motivasjon
 • høy grad av disiplin
 • støttende helsetjenester

Håndtering forutsetter en opplevelse av forutsigbarhet, gjenkjennelighet og kontroll. Når reell kontroll ikke er mulig, vil følelse av opplevd kontroll være nyttig – selv når du ikke kan påvirke utfallet.

Det er utfordrende å håndtere risiko for terror. Personlig kontroll kan ikke oppnås, og det finnes heller ingen garanti for at terrorhandlinger kan forhindres. Likevel vil kunnskap om egne, andres og samfunnets beredskapstiltak være til stor hjelp. For å vurdere terrortrusselen er det viktig å ha kjennskap til hvor utfordrende det er å planlegge og gjennomføre omfattende terrorhandlinger. Terror krever betydelige ressurser i form av teknologi, økonomi, logistikk, nettverk, støtte i befolkningen osv.

Meningsfull:
Terror angriper våre demokratiske grunnverdier, som bevegelses- og ytringsfrihet, feks når medier eller kollektivtransport rammes. Vi er mer villige til å akseptere risiko og tåle stress, hvis verdiene som trues er av stor betydning. Hvis feks t-banen rammes av terror, trosser vi terroristene ved å bruke den som før.