Hjelpere som har gitt psykososial ivaretagelse til rammede i katastrofesituasjoner har behov for egen ivaretagelse. Oppfølging av hjelpere kan skje på ulike måter:

Defusing eller avlastningssamtale
Avlastningssamtaler gjennomføres rett etter hendelsen. Mange er slitne, så samtalen varer sjelden over en time. Hensikten med samtalen er å skape oversikt, dempe uro, øke fellesskapsfølelse og gi mestringsråd.

Avlastningssamtaler skal bidra til å:

 • sortere fakta etter en hendelse slik at hjelpearbeiderne får oversikt og ser sammenheng i egen arbeidsinnsats
 • skape en umiddelbar forståelse av hendelsen og redusere følelsesmessig uro og kaos
 • skape en økt følelse av samhold og fellesskap
 • orientere om naturlige krisereaksjoner, og gi råd om mestring.

Avlastningssamtaler bør ikke inneholde:

 • Voldsomme og detaljerte beskrivelser av hendelsen
 • Korrigering av tankefeil
 • Tema som vekker sterke følelser

Disse punktene bør unngås i avlastningssamtaler fordi de kan bidra til å opprettholde den umiddelbare fysiske og psykiske aktiveringen, og at minner fester seg.

Debriefing
Psykologisk debriefing gjennomføres for en gruppe kolleger som har opplevd en dramatisk situasjon. Debriefing er en systematisk gjennomgang som følger bestemte trinn. De som leder debriefinggruppene bør ha opplæring og erfaring med metoden og gruppeprosesser. Dette for å sikre at selve gjennomgangen ikke blir en ytterligere belastning for deltagerne.

Formålet er å skape en felles forståelsesramme langs en tidsakse, i tillegg til å redusere stressreaksjoner. For grupper som skal jobbe videre sammen etter hendelsen, er det også et mål å stimulere til:

 • sosial støtte
 • økt samhørighet
 • motivasjon til å mestre hendelsen
 • å se framover

Evaluerings- og læringsmøte
Når rammede har fått hendelsen litt på avstand avtales tidspunkt for en grundigere gjennomgang for å evaluere egen innsats og fokusere på læring. Hva fungerte bra, og hva var utfordrende og kan forbedres til neste gang? I denne gjennomgangen kan også planer evalueres og evt revideres.

Kilde: http://kriser.no/ressursbank/tiltak/