I forberedelse til oppdrag er det viktig at oppdragsgiver gjør seg kjent med hjelperens risiko- og beskyttelsesfaktorer, slik at hjelperen har best mulig forutsetning for å mestre oppdraget. Opplæring bidrar til å styrke hjelperens motstandskraft i håndteringen av katastrofearbeidet.

  • Informasjon om oppdraget for å få realistiske forventninger og kjenne til hvilken risiko arbeidet kan innebære, samt rolleavklaring
  • Informasjon om katastrofesituasjon og kontekst, land og kultur
  • Trene ferdigheter, visualisering av mulige scenario
  • Informasjon om organisasjonen gir styrke, tilhørighet og yrkesstolthet, bli kjent med formelle støttesystemer og ansvarsfordeling, diskutere organisatoriske risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • Psykoedukasjon, få informasjon om typiske stressfaktorer og -reaksjoner
  • Bli kjent med seg selv og hverandre, skape god lagfølelse, snakk sammen om individuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer
  • Opprett kontakt med veileder, mentor eller kollegastøtte
  • Utforske sammen: forventninger, motivasjon, håp, engstelse etc.
  • Diskutere begrensninger og utilstrekkelighet, moralske og etiske dilemma, forebygge skuffelser og katastrofetanker
  • Gi anerkjennelse