Arbeidsgiver har ansvar for å følge opp hjelpere/pårørende og gi støtte til gjenintegrering. Organisasjonen må ha et system for kontinuerlig oppfølging, utredning og behandling. Systemet skal fange opp ansatte som trenger hjelp, og tilby individuelt tilpassede tiltak. Rutinene må være standardiserte og en del av organisasjonens HMS-arbeid.

Anerkjennelse og ivaretagende lederskap:
Sentrale ledere skal gi anerkjennelse og ros til hjelperne for deres innsats, som del av organisasjonens ivaretagelse. Hjelpearbeiderne må også få tydelig informasjon om organisasjonens støtterutiner for psykososial oppfølging. Dette kan inngå i organisasjonens HR-rutiner, feks som del av et introduksjonskurs hvor det i tillegg gis informasjon om psykososial helse, vanlige stress- og risikofaktorer, reaksjoner og gode mestringsstrategier.

Operasjonell debriefing:
En operasjonell debriefing (AfterActionReview – AAR) fokuserer på oppdraget, ikke på hjelperen. Hensikten er å beskrive oppdraget, hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes, samt hvem som trenger denne informasjonen.

Felles fortelling:
Hjelpearbeiderne kan inviteres til en uformell gruppesamling for å snakke om motiver og forventninger, erfaringer, etiske dilemmaer og løsninger, kontakt med de hjemme og utfordringer ved hjemkomst, egen fungering og tanker om tillit og fremtidshåp.

Oppfølging og kartlegging av helse:
Helseundersøkelser og screening bør tilpasses individuelle behov ut i fra risiko og kritiske hendelser i tjenesten, og hva den enkelte hjelper (eller team) har vært utsatt for.

Annen støtte:
Organisasjonen må kartlegge hjelperens behov for støtte til økonomi, juridisk bistand, forsikringer, arbeid og/eller funksjon.