Omsorg

Det anbefales at kommunene har en plan for psykososial oppfølging ved kriser og katastrofer. Denne bør omhandle kriseteamets handlingsmønster både ved enkelthendelser, og ved større ulykker og katastrofer. Kommunen kan bruke denne planen til å informere samarbeidspartnere og egne innbyggere om hvordan kriser og katastrofer skal følges opp.

Kommunen har plikt til å yte psykososial oppfølging hele døgnet via relevante tjenester, herunder legevakt. Kommunen bør sikre at kriseteamet kan yte psykososial oppfølging utenom ordinær arbeidstid, feks ved en telefonvaktordning. Dette skaper økt forutsigbarhet for teamet og deres samarbeidspartnere.

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS-2428)

Rammede og nødetater kan ha forventninger om at kriseteamet alltid skal stille opp på kort varsel. Noen ganger er dette nødvendig, andre ganger vil det være tilstrekkelig med bistand fra nødetater og sosialt nettverk de første timene/døgnet.

Samkjørte planer og felles forståelse av når kriseteam skal varsles umiddelbart forenkler samarbeid og skaper forutsigbarhet. Når kriseteamet har uforpliktende varslingslister i stedet for en fast vaktordning, kan ikke alltid kriseteamet nås raskt utenom arbeidstid. I disse tilfeller vil innsatspersonell, legevakt og ordinære tjenester få et større ansvar for å gi umiddelbar psykososial støtte til rammede.