Manglende tillit til hjelpeapparatet kan være en av grunnene til at veteraner ofte søker hjelp sent. Veteraner kan oppleve at de får manglende forståelse for tjenesteerfaringene sine, og hvordan disse har preget dem. I tillegg stilles det krav til både fysisk og psykisk funksjonsdyktighet i Forsvaret. I dette perspektivet vil enkelte veteraner vegre seg for å søke hjelp, fordi det kan få konsekvenser for videre militær karriere.

Menn har en tendens til å utsette og søke hjelp, de forsøker heller å mestre selv. Veteraners tillit til hjelpeapparatet kan påvirkes av:

  • Føler seg ikke sett av hjelpeapparatet
  • Mannlig hjelpsøkeradferd (menn oppsøker hjelp sent)
  • Nederlagsfølelse ved å måtte be om hjelp
  • Vanskelig å vite når og hvilken hjelp som trengs
  • Frykt for videre karrieremuligheter
  • Psykiske vansker oppleves vanskelig å snakke om og stigmatiserende
  • Enkelte soldater selvmedisinerer med alkohol
  • Noen søker hjelp så sent at problemene har blitt massive og kompliserte

Det kan være lettere for veteraner å søke hjelp hvis de «vet» at hjelpeapparatet er kompetent, og har innsikt i de utfordringer tjeneste i internasjonale operasjoner medfører.